Activități ale Departamentului pentru Asigurarea Calităţii

OBIECTIVE ale Departamentului pentru Asigurarea Calităţii
 • să susţină îmbunătăţirea continuă a calităţii procesului de învăţământ în UTC-N
 • să ofere informaţii privind starea calităţii procesului didactic din UTC-N
 • să ofere conducerii UTC-N informaţii privind poziţia UTC-N în raport cu alte universităţi în probleme legate de AQ

ARII DE RESPONSABILITATE
 • sintetizează, analizează şi propune cifrele de şcolarizare la BSc, MSc
 • elaborează analize privind eficienţa şi eficacitatea programelor de studii (BSc, MSc)
 • umăreşte şi analizează evoluţia mediului universitar naţional (programe de studii, locuri/program, evoluţii, etc.)
 • monitorizează îndeplinirea sarcinilor din fişele posturilor personalului didactic
 • introduce şi monitorizează datele din RNCIS (BSc, MSc)
 • consiliază şi participă la toate vizitele ARACIS de acreditare/autorizare provizorie
 • monitorizează termenele programelor de studii (BSc, MSc) pentru acreditare/autorizare provizorie
 • prezintă anual conducerii lista cu programe BSc, MSc, starea acestora, cifrele de şcolarizare, etc.
 • elaborează şi actualizează anual lista cu cadrele didactice pe fiecare program şi an de studii, inclusiv datele de contact (email, telefon mobil)
 • pregăteşte pentru fiecare program de studiu supus acreditării/autorizării provizorii documentele necesare – se va elabora o listă cu aceste documente
 • actualizează sistemul de evaluare de către studenţi a calităţii procesului didactic
 • asigură asistenţă în elaborarea dosarelor de acreditare/autorizare provizorie
 • prezintă un raport de informare privind rezultatele fiecărei vizite ARACIS
 • asigură comunicarea săptămânală cu oficiul DAC-CUNBM şi centralizează rezultatele CJ, BM, SM, ZA, AB, BN
 • pegăteşte un raport periodic (semestrial) asupra rezultatelor acreditărilor/autorizărilor provizorii
 • prezintă un raport anual privind starea calităţii în UTC-N (centralizat pe fiecare centru şi extensie) – structura raportului va trebui proiectată şi aprobată cu 2 luni înainte de predare
 • elaborează diverse statistici pe facultăţi, programe de studii privind calitatea (BSc, MSc)
 • dezvoltă şi aplică un mecanism de lucru cu studenţii pentru colectarea datelor despre calitate
 • organizează şedinţe periodice cu responsabilii AQ la nivel de facultăţi şi departamente, precum şi cu responsabilii programelor de studiu, pentru analize şi feedback
 • coordonează programul de refacere a programelor analitice şi a planurilor de învăţământ conform standardelor şi regulamentelor în vigoare
 • creeză o bază de date electronică cu toate programele de studii, programele analitice, fişele de post, fişele laboratoarelor
 • postează pe web toate informaţiile despre programele de studii
 • menţine contactul cu ministerul şi ARACIS pe probleme de calitate
 • colaborează cu Comisia de specialitate a Senatului UTC-N pentru elaborarea Codului de Asigurare a Calităţii în UTC-N, actualizează şi dezvoltă pachetul de proceduri, instrucţiuni şi înregistrări AQ în Universitatea Tehnică
 • actualizează continuu baza de date a UTC-N cu documentaţia, reglementarile oficiale privind asigurarea calităţii în învăţământul superior (inclusiv cerinţe pentru poziţionarea A a prog. de studii)
 • planifică şi coordonează programe de instruire a corpului didactic privind îmbunătăţirea calităţii
 • elaborează Planul strategic 2012-2016 şi Planurile operaţionale anuale ale DAC
 • prezintă prorectorului de resort planul de activitate lunar al DAC
 • elaborează organigrama DAC şi o actualizează anual sau de câte ori este nevoie
 • actualizează fişele de post ale personalului DAC şi propune noi funcţii în cadrul DAC dacă este necesar
 • colectează date de la corpul didactic privind opinia acestuia asupra calităţii procesului de învăţământ şi a implicării studenţilor
 • cooperează cu secretariatele facultăţilor pentru a colecta date necesare analizelor
 • utilizează platforma informatică a UTC-N pentru managementul datelor legate de AQ
 • face propuneri anuale de proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea serviciilor DAC
 • cooperează cu alte structuri centrale ale UTC-N pentru a colecta date utile procesului de AQ
Kostenlose Pornos Gratis Porno Porno Filme
create gmail accountgmail sign inwww.gmail.com forgot gmail password
gmail sign in create gmail account