Activități ale Biroului pentru Asigurarea Calităţii

Biroul pentru Asigurarea Calității este o structură organizatorică la nivelul universității având atribuții de asistență și suport tehnic al conducerii universității pentru managementul calității.

Activitățile BAC:

(a) Colectarea datelor privind starea calităţii la nivelul universităţii, întocmirea de analize, sinteze, statistici şi rapoarte în această privinţă și furnizarea lor conducerii Universității şi comunităţii universitare:

 • Cooperează cu structurile din UTCN pentru colectarea datelor utile procesului de asigurare a calității
 • Colectează date și elaborează rapoarte pentru evaluarea externă a calității în UTCN sau pentru participarea la evaluări internaționale (U-multirank).

(b) Ține evidenţa şi informează conducerea şi structurile interesate de situaţia autorizării provizorii, acreditării şi evaluării periodice a programelor de studii, asigură asistență pentru procesele aferente acestora:

 • Ține evidența situaţiei autorizării provizorii, acreditării şi evaluării periodice a programelor de studii și informează conducerea Universității.
 • Monitorizează termenele programelor de studii de licenţă şi master pentru acreditare/evaluare periodică
 • Prezintă anual conducerii lista cu programele de studii universitare de licență și master, starea acestora, cifrele de școlarizare și termenele limită pentru evaluarea externă în vederea menținerii acreditării
 • Verifică în fiecare an cifrele de şcolarizare aprobate de ARACIS din Proiectul de Hotarâre de Guvern referitoare la programele de studii de licenţă şi master;
 • Pregătește un raport anual asupra rezultatelor acreditărilor/evaluărilor periodice
 • Asigură asistență în elaborarea rapoartelor de autoevaluare: întocmește și menține actualizat un model și un ghid de elaborare a rapoartelor de autoevaluare
 • Menține contactul cu ARACIS în probleme legate de evaluarea externă a programelor de studii de licență și master

(c) Iniţiază şi monitorizează desfăşurarea proceselor specifice sistemului de management al calităţii la nivelul universităţii:

 • Colaborează cu Serviciul de Informatică pentru implementarea verificărilor planurilor de învățământ conform standardelor de calitate în vigoare
 • Inițiază, actualizează și monitorizează sistemul de evaluare de către studenți a calității procesului didactic
 • Monitorizează aplicarea procedurilor de evaluare a calității personalului didactic: evaluarea colegială, evaluarea de către directorii de departamente și autoevaluarea personalului didactic.

(d) Identifică activitățile procedurabile necesare sistemului de management al calităţii la nivelul universităţii şi propune spre avizare Consiliului de Administrație şi spre aprobare Senatului Universităţii lista acestora împreună cu responsabilităţile privind întocmirea lor:

 • Actualizează și dezvoltă pachetul de proceduri, instrucțiuni și înregistrări privind asigurarea calității în UTCN
 • Diseminează continuu comunității academice din UTCN informațiile oficiale privind asigurarea calității în învățământul superior

(e) Asigură funcționarea structurilor responsabile cu asigurarea calității de la nivelul universității și facultăților:

 • Asigură comunicarea săptămânală cu Oficiul pentru Asigurarea Calității de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare
 • Organizează ședințe periodice cu responsabilii cu asigurarea calității la nivel de facultăți și departamente, precum și cu responsabilii programelor de studiu, pentru analiza problemelor curente și actualizarea reglementărilor interne privind asigurarea calității în Universitate
 • Elaborează Planul strategic pentru o perioadă de 4 ani și Planurile operaționale anuale ale Biroului pentru Asigurarea Calității
 • Elaborează organigrama BAC, o actualizează de câte ori este nevoie și o supune aprobării structurilor de conducere ale Universității.
 • Actualizează fișele de post ale personalului BAC și propune noi funcții în cadrul BAC dacă este necesar