Strategia BAC

Misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii

Misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii este dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de asigurare a calităţii în departamente, facultăţi şi extensii, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, standardelor interne ale UTC-N şi cerinţelor standardelor ARACIS.

Accentul la nivelul misiunii se va pune în următorii patru ani pe:

 • orientarea spre invaţământul centrat pe student, spre implicarea activă a acestuia pentru a acumula experienţă practică, corelat cu problemele şi aplicaţiile provenite din lumea reală
 • dezvoltarea Codului de Asigurare a Calităţii, actualizarea şi dezvoltarea pachetului de proceduri, instrucţiuni şi înregistrări AQ în Universitatea Tehnică
 • actualizarea continuă a bazei de date a UTC-N cu documentaţia, reglementarile oficiale privind asigurarea calităţii în învăţământul superior
 • menţinerea contactului cu ministerul şi ARACIS în probleme legate de creşterea calităţii programelor de studiiViziunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (la orizontul de timp aprilie 2016)

Obiectivul intenţionat la finele planului strategic (aprilie 2016) este reflectat în următoarele elemente de progres:
 

 • Existenţa Codului de Asigurare a Calităţii în UTC-N şi a pachetului de proceduri, instrucţiuni şi înregistrări AQ
 • Crearea unei baze de date complexe a UTC-N cu documentaţia, reglementarile oficiale privind asigurarea calităţii în învaţământul superior (inclusiv cerinţe pentru poziţionarea A a programelor de studii)


Direcţii de intervenţie 2012-2016

În baza viziunii formulate, planul strategic cuprinde 3 direcţii de intervenţie, după cum urmează:
 

 • Organizarea internă şi managementul universitar
 • Performanța activităţii didactice
 • Relaţia cu studenţii


Indicatorii de evaluare a progresului în atingerea viziunii sunt următorii:
 

 • media aritmetică pe specializare a gradului de satisfacţie al studenţilor pentru calitatea procesului didactic
 • eficienţa financiară / cadru didactic
 • numărul mediu de discipline / cadru didactic
 • numărul mediu de studenţi / specializare


Măsuri principale pentru susţinerea direcţiilor de intervenţie 2012-2016

Măsuri principale privind organizarea internă şi managementul universitar

Măsura 1.1. Dezvoltarea extensiilor universitare.

Descrierea măsurii: Activităţile didactice se derulează in prezent şi într-o serie de oraşe reşedinţă de judeţ din regiune (Bistriţa, Zalău, Satu-Mare, Alba-Iulia), în cadrul extensiilor universitare.
La acestea se adaugă şi Universitatea de Nord din Baia Mare.
Trebuie să identificăm soluţii pentru a asigura acelaşi nivel de calitate al serviciilor educaţionale ca şi în Cluj-Napoca.
Durata estimată: Ianuarie 2013-aprilie 2016.
Coordonare: Departamentul pentru asigurarea calităţii
Localizare: În extensiile universitare.
Grup ţintă: Studenţii din cadrul extensiilor.
Factori de influenţă: Nivelul bugetului de investiţii de la minister, capacitatea de a atrage fonduri în proiecte de dezvoltare instituţională, deschierea posturilor didactice de către minister, dorinţa administraţiei locale pentru colaborarea cu universitatea.
Planuri alternative: Extinderea sistemelor de video-conferinţă; extinderea reţelei de cadre didactice asociate; limitarea numărului de specializări derulate în cadrul extensiilor.
Indicatori de impact şi ţinte până în 2016: Calitatea programelor de studiu în evaluarea ARACIS (ţinta: grad de încredere ridicat); balanţa venituri-cheltuieli/specializare (ţinta: >1); coeficientul mediu de pierderi /specializare (ţinta: max. 25%); gradul de angajare al absolvenţilor la 6 luni de la absolvire (ţinta: >80%); numărul de cadre didactice permanente şi asociate localizate în cadrul extensiilor (ţinta: diminuarea cu 30% a mobilităţii cadrelor didactice din Cluj-Napoca); gradul de ocupare al locurilor (ţinta: 100%); nivelul investiţiilor în infrastructură (ţinta: a se vedea costul estimativ al măsurii); valoarea echipamentelor în laboratoarele din cadrul extensiilor (ţinta: > 200 mii lei/extensie).
Costul estimativ al măsurii: 4 mil. lei/extensie

Măsura 1.2. Fundamentarea proceselor din universitate prin intermediul unor instrumente specifice managementului calităţii.
Descrierea măsurii: Doar o parte a proceselor din cadrul universităţii sunt transpuse într-o formă documentată (proceduri, instrucţiuni, decizii, hotărâri, regulamente) şi în plus, nu există încă o soluţie de stocare centralizată şi de căutare rapidă în aceste documente.
De la o facultate la alta, mai ales în zonele nedocumentate încă, există o variabilitate în aplicarea unor procese.
Lipsa de documentare în anumite zone generează dificultăţi şi în ceea ce priveşte informatizarea proceselor din universitate, precum şi analiza în timp scurt şi cu eforturi reduse a stării de fapt în diverse aspecte care interesează universitatea.
Se intenţionează,în aceasta direcţie, derularea unor proiecte interne de documentare la scară largă a tuturor proceselor din universitate şi de stocare a informaţiilor aferente într-o bază de date uşor accesibilă angajaţilor universităţii şi studenţilor.
Monitorizarea acestor procese pe baza înregistrărilor periodice este un alt obiectiv care trebuie atins.
Durata estimată: Noiembrie 2012 – decembrie 2013, cu îmbunătăţire continuă.
Coordonare: Prorectoratul management universitar, studii masterale şi doctorale.
Localizare: Departamentul pentru asigurarea calităţii.
Grup ţintă: Cadre didactice, cercetători, studenţi, personal tehnico-administrativ.
Factori de influenţă: Modul de abordare în lucrul cu angajaţii, resursa financiară şi umană alocată la nivelul departamentului pentru asigurarea calităţii, timpul alocat de către angajaţi pentru furnizarea datelor, gradul de informatizare al managementului calităţii.
Planuri alternative: Documentarea proceselor cheie şi încărcarea pe pagina web a universităţii.
Indicatori de impact şi ţinte până în 2016: Gradul de documentare al proceselor (ţinta: >90%); rapiditatea informării fiecărui angajat (ţinta: cvasi-instantaneu); rapiditatea analizei înregistrărilor (ţinta: de ordinul minutelor).
Costul estimativ al măsurii: Documentare,monitorizare şi îmbunătăţire: aprox. 35 mii lei anual.

Măsuri principale privind Performanta activităţii didactice
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a calităţii procesului didactic.

Descrierea măsurii: În cadrul universităţii se aplică de câţiva ani procedura de evaluare a calităţii procesului didactic de către studenţi. Sistemul actual nu reflectă însă suficient problematica calităţii, zonele unde trebuie intervenit efectiv fiind mai dificil de stabilit la nivelul fiecărei discipline în parte. În plus, formularea topicilor în chestionarul de evaluare a calităţii nu respectă principiul abordării constructive, în sensul îmbunătăţirii continue. Se impune,astfel, regândirea sistemului de evaluare a calităţii procesului didactic de către studenţi, prin implicarea tuturor părţilor interesate, pentru a creşte eficacitatea acestuia. De asemenea, trebuie regândită procedura de aplicare, de prelucrare a datelor şi de intervenţie corectivă şi preventivă. Se va asigura transparenţa cerinţelor evaluării studenţilor la examene prin comunicarea din timp a acestora.
Durata estimată: Octombrie 2012 – decembrie 2012, cu aplicare şi îmbunătăţire continuă.
Coordonare: Prorectoratul management universitar, studii masterale şi doctorale.
Localizare: Departamentul pentru asigurarea calităţii
Grup ţintă: Studenţi, cadre didactice, managementul universităţii, responsabilii programelor de studiu.
Factori de influenţă: Calitatea criteriilor, eficacitatea procedurii de implementare.
Planuri alternative: Nu este cazul.
Indicatori de impact şi ţinte până în 2016: Gradul de satisfacţie al studenţilor pentru calitatea procesului didactic (ţinta: bine-foarte bine/specializare); gradul de satisfacţie al studenţilor privind
relevanţa criteriilor utilizate în evaluare (ţinta: foarte bine); gradul de satisfacţie al cadrelor didactice privind relevanţa criteriilor utilizate în evaluare (ţinta: foarte bine).
Costul estimativ al măsurii: Proiectare sistem – 2 mii lei; aplicare – depinde de soluţia tehnică adoptată.

Măsuri principale privind relaţia cu studenţii

Măsura 3.1. Dezvoltarea învăţământului centrat pe student.

Descrierea măsurii: Un capitol important din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 se referă la învăţământul centrat pe student. Învăţământul centrat pe student conduce la reproiectarea planurilor de învăţământ, conţinutului cursurilor şi interactivităţii dintre cursuri. ARACIS nu dispune la această dată de instrumentele adecvate pentru acreditarea unui program de studiu centrat pe student. De aceea, este necesară o abordare inovativă a procesului de învăţământ care să rezolve adecvat posibilele conflicte între cerinţele ARACIS şi cerinţele acestei forme de abordare a educaţiei. Învăţământul centrat pe student nu se referă la faptul că studentul decide topicile, metodele, cursurile. Învăţământul centrat pe student este o provocare directă în primul rând la adresa studentului, care trebuie să se implice activ pentru a acumula experienţă practică, centrarea fiind pe proiecte, probleme şi aplicaţii provenite din lumea reală. Scopul pentru care se doreşte o orientare pe acest mod de abordare a învăţământului este îmbunătăţirea rezultatelor absolvenţilor săi din perspectiva integrării rapide pe piaţa muncii, cu implicaţii directe asupra imaginii universităţii şi competitivităţii acesteia. Măsura de faţă ia în considerarea lansarea unor acţiuni concertate care să conducă într-un orizont de patru ani la transformarea majoră a planurilor de învăţământ, conţinutului cursurilor şi metodelor de predare ale tuturor programelor de studiu înspre învăţământul centrat pe student.
Durata estimată: Noiembrie 2012 – îmbunătăţire continuă.
Coordonare: Prorectoratul didactic şi cu probleme studenţeşti în cooperare cu prorectoratul management universitar, studii masterale şi doctorale.
Localizare: Facultăţi,Departamentul pentru asigurarea calităţii
Grup ţintă: Studenţii.
Factori de influenţă: Cadrele didactice.
Planuri alternative: Nu este cazul.
Indicatori de impact şi ţinte până în 2016: Gradul de satisfacţie al studenţilor (ţinta: bine-foarte bine); Numărul de programe de studiu reproiectate (ţinta: 100%).
Costul estimativ al măsurii: Acreditările ARACIS (aprox. 25 mii lei/program).